Handelsbetingelser

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr. 1/1 - 2008 og finder anvendelse mellem kunden og leverandøren (WebmindIT) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom i mellem parterne. Betingelserne er udarbejdet med udgangspunkt i salgs- og leveringsbetingelser for ydelser relateret til tilvirkning og supportering af IT-løsninger.

§1 Tilbud og ordreaftale

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren med underskrevet ordrebekræftelse og/eller leverandørkontrakt.

Pkt. 1. 3. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

Pkt. 1. 4. Tilbudet er betinget af, at materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet, det fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud og at bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.

§2 Priser

Pkt. 2. 1. Alle priser er ekskl. moms.


Pkt. 2. 2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Pkt. 2. 3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

Pkt. 2. 4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

Pkt. 2. 5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

  • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet. Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted. Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

Pkt. 2. 6. Leverandøren kan fakturere medgået tid og evt. vareindkøb, herunder fotoopgaver, oversættelser, stockfotos m.m. ultimo hver måned på opgaver, der strækker sig henover et månedsskifte – og løbende på opgaver, der sættes i standby på bestillers ønske.

§3 Levering

Pkt. 3. 1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes bestillerens handling eller undladelse og de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder.

Pkt. 3. 2. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

Pkt. 3. 3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.

Pkt. 3. 4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

Pkt. 3. 5. Returnering af materiale kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for bestillerens regning.

§4 Betaling

Pkt. 4. 1. Betaling sker senest på den dato, der på faktura angives som sidste rettidige betalingsfrist.

Pkt. 4. 2. Overskridelse af betalingsfristen kan medføre lukning af ydelsen, samt et rykkergebyrpå DKK 80,00 ekskl. moms og renteberegning med 2,0% pr. påbegyndt måned. Der påløber rente fra forfaldsdagen.

Pkt. 4. 3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

Pkt. 4. 4. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

Pkt. 4. 5. Leverandøren er berettiget til at afvise indgåelse af aftale med kredit, såfremt fordringen ikke kan kreditforsikres i dansk pengeinstitut.

Pkt. 4. 6. Bestilleren er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom bestillerens reklamation efter pkt. 7.4 ikke berettiger bestilleren til at tilbageholde købesummen eller en del heraf.

§5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

Pkt. 5. 1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede systemer og programmer, koncepter og kreative oplæg m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand jf. Lov om ophavsret.

Pkt. 5. 2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Pkt. 5. 3. Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§6 Forsinkelse

Pkt. 6. 1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

Pkt. 6. 2. I tilfælde af at bestilleren nægter at modtage leverancen eller ikke har mulighed derfor, er leverandøren berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab og kan herefter opbevare leverancen for bestillerens regning indtil leverancen afhentes/leveres.

§7 Mangler

Pkt. 7. 1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

Pkt. 7. 2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Pkt. 7. 3. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe denne mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid, uden at bestilleren er berettiget til at hæve aftalen.

Pkt. 7. 4. Leverandøren hæfter for afhjælpning og vederlagsfri udbedring af mangler, der kan gøres gældende overfor opgavens udformning og tilvirkning i 12 måneder efter afleveringsforretningen. Mangler, der først gøres gældende senere end 12 måneder efter afleveringsforretningen afhjælpes kun mod vederlag efter leverandørens til enhver tid gældende priser for regningsarbejde.

Pkt. 7. 5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer disse.

§8 Ansvar

Pkt. 8. 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

Pkt. 8. 2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

Pkt. 8. 3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

Pkt. 8. 4. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed.

Pkt. 8. 5. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

Pkt. 8. 6. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar. Leverandørens erstatningsansvar overfor 3. mand som følge af ovennævnte forhold skal endeligt bæres af bestilleren.

Pkt. 8. 7. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

§9 Underleverandører

Pkt. 9. 1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§10 Drift & Webhosting

Pkt. 10. 1. Drift- og webhostingaftaler faktureres, hvis andet ikke er aftalt i en særskildt driftsaftsale mellem kunden og leverandøren, forud for 12 måneder. Opsiges aftalen eller ophører den driftetede IT-løsning med at eksistere nedtages og lukkes denne omkostningsfrit for kunden. Restbeløb refunderes ikke.

§ 11 Tvister, værneting og lovvalg

Pkt. 11. 1. I enhver tvist med udgangspunkt i leverandørens og bestillerens kontrakt, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen afgøres af Det Danske Voldgiftsinstitut. Afgørelsen herfra er bindende og endelig. Enhver tvist angående disse betingelsers fortolkning og ethvert krav mod I/S WebmindIT skal afgøres efter dansk ret. Værneting er Sø- og Handelsretten i København.

Pkt. 11. 2. I tilfælde af begæring om syn og skøn skal der udpeges en syns- og skønsmand fra IT-Universitetet i København (ITU).